Leveringsvoorwaarden

Franco aan huis bezorgd, tenzij anders vermeld/overeengekomen

 

Betalingscondities

Contant per post (evt aangetekend) overmaken op bank nr: NL42 RABO 0395267218 giro nr: NL05 INGB 09398260 t.n.v.Postzegelhandel Zeist.
Verzending onder rembours (u betaalt aan de postbode)
binnen 14 dagen na datum factuur.

 

Kredietbeperking

Langer dan 30 dagen na factuurdatum: 1% per maand of delen hiervan.

 

Eingendomsrecht en kwaliteit

Goederen blijven te allen tijde eigendom van Postzegelhandel Zeist, zolang betaling niet of gedeeltelijk heeft plaatsgevonden.

Ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht. De koper heeft geen beroepsrecht.

Wanneer wij genoodzaakt zijn om bij het in gebreke blijven de aangekochte partij opnieuw aan te bieden, zal de eventuele minderopbrengst voor de last zijn van de in gebreke blijvende aankoper.

De echtheid van onze zegels/munten etc. wordt gegarandeerd, tenzij anders omschreven.

Daar de kwaliteit en de evt. cataloguswaarde naar beste weten en kunnen omschreven zijn, is er geen reclamerecht op kavels van meer dan 10 zegels, partijen, collecties en restanten.

Mocht de koper in gebreken blijven en niet of niet volledig betalen, worden alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk op de koper verhaald.Gedeponeerd: Kamer van koophandel Utrecht nr: 301829
Ingeschreven bij de K.v.K onder nummer H30182936
Girorekeningsnummer: 9398260    Rabobanknummer: 395267218